Pycnostysanusazaleae, Foto V. Walther

Pycnostysanusazaleae, Foto V. Walther